Twentergo hecht waarde aan het vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van toepassing in de hele Europese Unie. Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens is meer informatie over deze verordening te vinden.

Bij Twentergo staan daarbij een aantal kernwaarden centraal:

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er goed op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor het leveren van de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Op www.twentergo.nl kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Ergotherapie wordt voor 10 behandeluren per jaar vergoed door de basisverzekering. Wel wordt hierbij eerst uw eigen risico gebruikt. Bij kinderen geldt geen eigen risico.
Sommige verzekeraars vergoeden meer uren ergotherapie in de aanvullende verzekering. Voor meer informatie hierover kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te worden gemeld. Dit mag telefonisch of via de mail. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van €45,- bij de cliënt in rekening gebracht. De factuur wordt gestuurd naar het huisadres en niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Ergotherapiepraktijk Twentergo heeft met bijna alle verzekeraars contracten afgesloten. De kosten voor uw behandeling zullen rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 
U kunt zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapie terecht, met uitzondering van de COVID Herstelzorg. U maakt dan gebruik van de directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE). Als u gebruik maakt van DTE is de ergotherapeut verplicht een screening uit te voeren. Uw huisarts wordt geïnformeerd over het resultaat van deze screening. De screening duurt 15 minuten. Deze tijd wordt in mindering gebracht van de 10 behandeluren die u vanuit de basisverzekering vergoed krijgt.

Wanneer u geen gebruik maakt van DTE is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk. Na één jaar heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

Betalingsvoorwaarden
Indien ergotherapie niet (meer) wordt vergoed dient u zelf de verdere behandeling te bekostigen. Hiervoor rekent Twentergo de volgende tarieven:

Behandeling per kwartier: € 20,-
Uit huistoeslag per behandeling: € 25,-
 • Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 15 dagen. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL88 RABO 0306917335 ten name van C.J.G. Edelbroek te Almelo. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 • Indien de volledige betaling niet binnen 15 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 • De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, worden er extra kosten in rekening gebracht.
 • Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Twentergo is verzekerd voor schade aan goederen en aan personen en stelt zich aansprakelijk voor de vermogensschade die een cliënt lijdt tot €2.500.000,-


Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut volgt u de volgende procedure:

 • Bespreek de klacht met uw ergotherapeut, samen met u wordt er dan naar een oplossing gezocht.
 • U kunt gebruik maken van het klachtenloket Paramedici, voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de beroepsvereniging 

Ergotherapiepraktijk Twentergo is aangesloten bij de vereniging ergotherapie en staat geregistreerd bij het kwaliteitsregister paramedici.